JEDNOTA BRATRSKÁ RUPRECHTICE


JBR2Maják, o.p.s. založil v roce 1999 Sbor Jednoty bratrské v Liberci na základě dlouhodobé vize práce s mladou generací. Tato vize se naplňuje také např. skrze Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J.A. Komenského v Liberci-Růžodole, založenou z popudu sboru již v roce 1992, Středisko volného času Narnie (od roku 2012) a řadu dalších jednorázových či pravidelných aktivit pro děti a mládež. 
S ohledem na rozvoj práce v celém regionu nese původní vizi dnes již pětice sborů Jednoty bratrské vzniklých působením původního libereckého sboru, jmenovitě sbory v Liberci-Ruprechticích, Růžodole a ve Vratislavicích n.N., v Chrastavě a v Hrádku n.N. Naše práce se zaměřuje na celý životní běh člověka. S rodiči a jejich dětmi pracujeme již od narození prostřednictvím rodinných center ve všech uvedených regionech. Propojujeme aktivity nejen vzdělávací a osvětové, ale také sociální práci, volnočasové kluby a komunitní život. Nezapomínáme ani na zralý věk a na řadě míst provozujeme kluby a různé činnosti pro dříve narozené.
Tato práce je Jednotě bratrské (JB) vlastní již po několik staletí. Od svého vzniku v roce 1457 se JB zaměřovala výrazně na praktický křesťanský život. Zakládala školy, špitály i sirotčince a rozvíjela komunitní soběstačnou pospolitost zajištěnou nejen dary, ale též vlastním podnikáním. Dala naší zemi řadu významných písemností, mezi nejznámější patří Kralická Bible a spisy J.A. Komenského. Po násilném přerušení po událostech na Bílé hoře byla Jednota bratrská (pod názvem Moravští bratři) obnovena v roce 1727 v nedalekém Ochranově v Sasku, odkud se velmi brzy rozšířila se svým způsobem služby do celého světa. Na mnoha místech v Karibiku, Jižní Africe, Jižní i Severní Americe, Grónsku atd. byla JB první, kdo přinesl místním kmenům a národům písmo pro jejich původní jazyky, vzdělání i dnes běžné sociální modely práce, a to vše při maximálním zachování původních kultur. JBR1Pro svůj revoluční způsob práce byla v té době od tradičních misií a koloniálních mocností na mnoha místech pronásledována. Dodnes však v řadě zapadlých koutů světa nalezneme odkazy na česká jména a Moravu. Do našich zemí se bratři vrátili v roce 1866, když po krvavých prusko-rakouských válkách založili sirotčinec ve východních Čechách. Následovalo založení řady sborů zaměřených opět především na praktický křesťanský život v podobě vzdělávací a sociální práce.
Po útisku v době komunistického režimu se v devadesátých letech vrátila Jednota bratrská velmi dynamicky do řady měst v Čechách a na Moravě. Charakteristiky její práce jsou stále stejné – zaměření na praktickou službu svému okolí vycházející z živé křesťanské víry. Přestože má v ČR pouze několik set členů, provozuje aktuálně 20 rodinných a mateřských center, 2 mateřské a základní školy, 20 organizací věnujících se dětem a mládeži a 9 organizací pracujících se seniory. Podle aktuálních statistik má ročně mimo svou členskou základnu přes 50.000 klientů, z toho zhruba 4000 pravidelných.
Pro financování svých aktivit využíváme především darů fyzických a právnických osob, granty a příspěvky na podporu činnosti, které se snažíme doplňovat výtěžkem vlastního malého podnikání. V roce 1995 jsme také založili Nadaci EURONISA, která od té doby rozdělila již 35 milionů Kč mezi více než 1611 především sociálních a vzdělávacích projektů nejen organizacím Jednoty bratrské. Tato nadace je také spolu se sborem JB v Liberci spoluzakladatelem Maják, o.p.s.
Více informací naleznete na www.jbcr.cz.NADACE EURONISA

Nadaci EURONISA založil v roce 1995 tehdejší Sbor Jednoty bratrské v Liberci (nástupcem zřizovatele je Jednota bratrská Liberec-Ruprechtice) s cílem pomoci řešit závažné společenské problémy v české části Euroregionu Nisa. Toto území se skládá z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku.

euro1Zaměření pomoci
Již téměř čtvrtstoletí podporuje projekty a činnost místních organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti, kde se snaží zlepšovat život tělesně a mentálně postižených, pomáhat starým, nemocným a opuštěným, podporovat prevenci sociálně-patologických jevů a v neposlední řadě napomáhat rozvoji místních komunit a vzájemné mezilidské péči.

Finanční podpora Euroregionu
Nisa Nadace EURONISA dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi zaměřujícími se na řešení těchto problémů. Do roku 2018 rozdělila granty v celkové hodnotě přesahující 35 milionů korun mezi více než tři sta neziskových organizací.

Počátky sociálně preventivních programů
Od samotného svého vzniku považovala správní rada nadace za velmi důležitý směr své podpory mezi mládeží v sociálně preventivní činnosti. Proto již v září 1996 započala projekt Regionálního centra mládeže – předchůdce budoucích nízkoprahových center. Už tehdy vyškolení lektoři navštívili jen za první rok 40 základních a středních škol. V následujícím roce bylo již preventivními přednáškami osloveno 6300 posluchačů ze 47 škol Euroregionu Nisa! euro2
Z důvodu její transformace dle nového zákona o nadacích a nadačních fondech bylo ale v roce 1998 rozhodnuto o založení nové organizace cílící právě na výše uvedenou oblast pomoci mládeži.
Vyjádříme-li se metaforou, tak společnost Maják o.p.s., vyšla doslova jako z matčina lůna, a dala se na samostatnou cestu. Že byla správná, nebylo po celou dobu její 20 leté samostatné činnosti pochyb. Nadace EURONISA jí jako správná maminka ale po celou dobu sledovala, podporovala, a když bylo potřeba, tak i podala pomocnou ruku. Nadace EURONISA bylo hojným dárcem aktivit Majáku, ale zacílení podpory – pomoc mládeži v oblasti prevence nikdy nikoho nenechalo na pochybách, že jsou to velice správně vynaložené finanční prostředky.
V roce 1999 dala Majáku do vínku toto: „informujte mladé lidi o hrozbách v podobě AIDS, drogové závislosti a jiných sociálně patologických jevech, posilujte jejich odolnost vůči těmto vlivům a veďte je ke zdravému a zodpovědnému způsobu života“.
Pro všechny, kteří se na této pomoci v nadaci podíleli, ať už jako členové správní či dozorčí rady, zaměstnanci, ale i třeba jako dobrovolníci, to může být velikou radostí, že mohli být u zrodu a i průběžné podpory něčeho tak výjimečného, co mělo vliv na celou jednu generaci mladých lidí žijících v Euroregionu Nisa. Věřme, že 20 let této organizace, je jako v tom lidském pokolení, věkem zralosti, a že v dalších letech Maják naváže na vše dobré, co se mu za jeho historii podařilo a Nadace EURONISA jistě bude i nadále podporovatelkou jeho tolik společensky prospěšné činnosti.