Práva klientů společná
Každý klient má právo:
• na důstojné zacházení a respektování své osobnosti, nikdo nesmí být diskriminován ani zvýhodňován pro svůj původ rasu, náboženství, politické názory, sexuální orientaci, pohlaví, zdravotní stav nebo společenské postavení;
• rovného zacházení;
• na vyjádření svého názoru a jeho respektování ze strany lektorů i ostatních klientů;
• na ochranu soukromí a osobních údajů – pracovníci o.p.s. MAJÁK jsou vázáni mlčenlivostí a neposkytují žádné důvěrné informace třetím osobám bez souhlasu klienta (vyjma ohlašovací povinnosti, s tou je klient předem seznámen);
• být seznámen se svými právy a povinnostmi;
• podat stížnosti a být seznámen s postupem podávání stížností – v případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti je tato předána vyšší instanci.

Práva klientů objednavatelů
Každý klient má právo:
• být seznámen s posláním a cíli realizovaného programu i organizace;
• na odborný a profesionální přístup v programech i mimo ně;
• podílet se na konečné podobě programu;
• na odborné poradenství;
• považovat všechny sdělené údaje i skutečnosti za důvěrné – pracovníci o.p.s. MAJÁK jsou vázáni mlčenlivostí;
• být v přiměřeném rozsahu seznámen se způsobem o rozsahu, vedení i zabezpečení dokumentace, která je o škole nebo zařízení vedena;
• na respektování platných předpisů (např. školní řád) své organizace – program je vždy realizován za podmínek objednavatele (školy);
• na odstoupení od smlouvy v případě porušení některého z práv.

Práva klientů cílové skupiny – Kodex práv klientů
Každý klient má právo:
• na bezpečí a ohleduplnost, nikdo nemá právo klientovi jakkoli ubližovat;
• na oslovování dle dohody s lektorem;
• rovného přístupu bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, názory apod.;
• na anonymitu svých sdělení a svobodu nehovořit o svém soukromí a prožitcích – sdělovat tedy jen to, co opravdu chce a bez obav, že bude odhalena jeho totožnost;
• vědět, do jaké míry jsou určité informace zjištěné při programu důvěrné (lektoři mají povinnost informovat přítomného zástupce školy i ředitele o.p.s. MAJÁK při porušení zákona – týrání, zneužívání omamných a psychotropních látek);
• být v úvodu seznámen s tématem, průběhem, účelem a cílem programu, jehož se bude účastnit, stejně tak být seznámen s délkou i strukturou programu, včetně očekávaných přínosů a případných rizik;
• svobody rozhodování, do jaké míry se programu nebo jeho částí zúčastní, a to bez jakékoli újmy či hrozby trestu;
• být do všech činností spojených s programem zapojován bez předsudků a omezení, příp. v rozsahu dle vlastního uvážení;
• kdykoli v průběhu programu lektorovi programu sdělit, že se nadále programu nechce účastnit, a to bez jakékoli újmy či hrozby trestu;
• podílet se na konečném průběhu programu, např. tvorbou pravidel;
• obrátit se na lektora při řešení osobního problému, být vyslechnut a žádat o pomoc, radu či doporučení na návaznou instituci;
• stěžovat si a být seznámen s postupem podávání stížností.

Povinnosti všech klientů
V místě konání programu platí zákaz manipulace se všemi drogami, jejich přechovávání, užívání, přijímání od druhého nebo nabízení druhému. V celém areálu sídla o.p.s. MAJÁK platí zákaz kouření a pití alkoholu. Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programů.