Naše služby

Programy primární prevence na základních školách

 • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
 • Problematika netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa
 • Prevence závislosti na návykových látkách, nikotinu, alkoholu a prevence dalších závislostí
 • Prevence projevů rasismu, extremismu a xenofobie
 • Problematika náboženských sekt
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Prevence poruch příjmu potravy

Vzdělávání pedagogů v rámci DVPP, vzdělávání rodičů a veřejnosti

Pořádání volnočasových akcí se zaměřením na prevenci rizikového způsobu života u cílových skupin

Zprostředkování služeb jiných poskytovatelů s cílem zajistit komplexní péči a pomoc

Nabídka preventivně-edukačních materiálů pro školy a další služby pracující s dětmi a mládeží

  

Principy naší práce na školách

Systém preventivních programů je zaměřen na podporu komplexní výchovy mladého člověka s důrazem na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit a uchopení vlastní zodpovědnosti.

Preventivní programy MAJÁKu školy hodnotí jako velmi přínosné a obohacující žáky o důležité informace i kompetence, které jsou důležité i účinné v boji proti přijetí rizikového způsobu života. Aktuální nabídku MAJÁKu najdete v katalogu pro příslušný školní rok.

Lektoři v programech kladou důraz na drogovou abstinenci, sexuální zdrženlivost, dále motivují k zodpovědnosti v partnerských vztazích a objasňují důležitý význam manželství.

Přednášející jsou odborně zaštítěni lektory s mnohaletou zkušeností. Lektoři MAJÁKu soustavně spolupracují s odborníky v klíčových oblastech prevence a rozšiřují si tak kvalifikaci v oblasti prevence. Lektoři dále povinně absolvují odborné semináře akreditované MŠMT.

MAJÁK se za dobu své činnosti stal dlouholetým partnerem pro velký počet škol v Libereckém kraji. Pro naši práci je velmi důležitá i spolupráce s dalšími subjekty, jako Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Jablonci nad Nisou a v České Lípě, dále Krajský protidrogový koordinátor, Krajská nemocnice Liberec a Krajská hygienická stanice Liberec. Také úzce spolupracujeme s nízkoprahovými zařízeními pro mládež NZDM Depo (Maják Hrádek z.ú.), NZDM Kino (Maják NMpS z.ú.) a NZDM Zapes (Maják Plus z.ú.).

Lektoři MAJÁKu žáky povzbuzují a umí si je získat. V návazných programech se lektoři rádi do škol vracejí a upevňují tak získanou důvěru u žáků. V programech usilují o vytvoření bezpečného prostoru, kde mohou žáci beze strachu i ostychu hovořit o všech tématech spjatých s dospíváním. Leckdy vyvracejí nepravdivé informace, se kterými se mnozí z žáků setkávají. Lektoři také dbají na respektování odlišností druhých lidí a porozumění vlastní hodnotě a jedinečnosti. Programy jsou sestaveny tak, aby rozvíjely kritické myšlení u žáků ve vztahu k danému tématu.


Zásady poskytování programů:DD1 3172

 • dodržujeme odborné standardy kvality a etické normy;
 • uplatňujeme pozitivní orientaci preventivních programů;
 • reagujeme na identifikované potřeby cílové skupiny;
 • klademe důraz na interakci a aktivní zapojení cílové skupiny;
 • dbáme na cílenost a srozumitelnost předávaných informací;
 • dodržujeme komplexnost a návaznost programů.

 

Cíle programů primární prevence:
• Chceme odborně působit na vědomosti žáků a studentů, tím posilovat jejich odolnost vůči škodlivým vlivům, které nevedou ke zdravému a zodpovědnému způsobu života.
• Vytváříme programy navazující na prevenci ve školách.
• Vedeme žáky ke kritickému myšlení nad zažitými rizikovými společenskými normami.
• Rozvíjíme důležité kompetence, např. schopnost odolat tlaku vrstevnické skupiny nácvikem efektivních metod chování.

Hlavní cílová skupina:
Žáci ZŠ ve věku 6-15 let, u kterých je ještě možné efektivně působit na formování hodnot a norem, které jsou podstatné pro zdravý vývoj mladého člověka.


Cílové skupiny podle věku:
• Školní mládež 6–10 let (1. stupeň ZŠ)
• Školní mládež 11–15 let (2. stupeň ZŠ)

Další cílové skupiny:
Rodiče a zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci.


Dostupnost programů:
Obvyklá doba realizace preventivních programů primární prevence na libereckých školách je pondělí–pátek, 8.00–15.00. Na školách mimo Liberec pak realizace začíná od 2. vyučovací hodiny. Přednostně se snažíme uspokojit poptávku z Liberce a blízkého okolí.

Kontaktní hodiny pro zájemce:

pondělí–pátek 13.00–15.00 tel.: 778 533 195