• ADAPTAČNÍ PROGRAMADAPTAČNÍ PROGRAM

    Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál fungování kolektivu, Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program veden odborným lektorem a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.
    Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny).

    Obecný cíl: Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu.
    Specifické cíle: Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.
    Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

  • KLIMA TŘÍDYKLIMA TŘÍDY

    Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny.

    PROGRAM PROBÍHÁ V PROSTORÁCH MAJÁKU o.p.s. v Liberci - Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.
    Program lze dle dohody navýšit na více setkání.
    Je určen třídním kolektivům 4.–9. ročníků ZŠ.

    Obecný cíl: Rozvíjet vzájemnou kooperaci a kohezi kolektivu.
    Specifické cíle: Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí.
    Rozvoj respektování odlišností.
    Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

  • zase-spolu.pngZASE SPOLU

    Program reaguje na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době distanční výuky. Jeho cílem je posílit dynamiku kolektivu a příp. objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje prožitky a způsoby trávení času v době zavření škol. Žáci mají v programu možnost pojmenovat si základní síť pomoci ve vlastním okolí, je také pracováno se zdravým uchopením vlastní hodnoty žáků. Dále program formou aktivity pracuje s nastavením fungování kolektivu do budoucna. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná rizika skupiny. Program má odlišnou strukturu dle věkové skupiny žáků.

    Obecný cíl: Posílení třídního kolektivu.
    Specifické cíle: Prostor pro vzájemné sdílení žáků.
    Vlastní uchopení proběhlé doby, sebereflexe žáků.
    Mapování rizikových faktorů v kolektivu.